View count: 18467

Regulations


系務規則 


  ●政經系課程委員會設置規則 (2021.11.15更新)   
 
  ●
政經系務會議設置規則 (2022.12.15更新)  
 
  ●
政經系招生委員會設置規則 (2021.11.15更新)   
 
  ●
系教師評審委員會設置規則 (2021.11.15更新)  
 
  ●
政經系教師升等審查規則 (2022.12.15更新) 
 
  ●
政經系募款委員會設置規則 (2021.11.15更新) 
​  


修業規定


 ●政經系大三出國作業要點 (2022.12.15更新)
   
 ●
政經系學生出國修習課程學分抵免作業要點 (2022.12.15更新)
 

獎學金